086435139  בית הספר התיכון השש שנתי מקיף ו' ע"ש קוהל   |   רחוב בית אל שכונה ט'  ת.ד. 3054 באר שבע   |   טלפון: 086420410  פקס
לוח ההודעות האלקטרוני
לחץ להורדת תוכנת משו"ב
free web hit counter
ברוכים הבאים לאתר בית הספר התיכון השש שנתי
מקיף ו' ע"ש קוהל- באר שבע
Copyright © 2010 by "מקיף ו' ע"ש קוהל באר שבע"  ·  All Rights reserved to Goel Drory  ·
meitalvav@walla.coml  דואר למזכירת המנהלת:
goeldrory@gmail.comדואר למנהל האתר:   mattym@walla.com דואר למנהלת בית הספר
מבקר מספר
מערכת שעות כלל בית ספרית
הרציונל הפדגוגי  |  הורדת תוכנת משו"ב  |   לוח הטרמינל |   אלבום הוידאו   |   אלבום התמונות  |    מועצת תלמידים   |    חזור לדף הבית
הרציונל הפדגוגי  |  הורדת תוכנת משו"ב  |   לוח הטרמינל |   אלבום הוידאו   |   אלבום התמונות  |    מועצת תלמידים   |    חזור לדף הבית
הרציונל הפדגוגי של ביה"ס ויעדיו

מטרת העל של בית הספר, היא להביא לידי כך, שכלל התלמידים יסיימו את לימודיהם, תוך מימוש הפוטנציאל האישי וזאת כדי לאפשר מוביליות, ערכיות ושייכות חברתית בעתיד.

מטרה זו תושג תוך התמקדות בשלושה תחומים עיקריים:
§?יתוח מצויינות, צמצום פערים והשגת תעודת בגרות איכותית.
§?צירת אקלים חינוכי מונע אלימות, המקדם מעורבות חברתית, קהילתית ואזרחית.
§?רחבת יכולת ההכלה של תלמידים בעלי צרכים ייחודיים וקידומם.
    
יעדים:
§?יפוח תרבות ואקלים בית ספרי, המונע אלימות ומקדם מעורבות חברתית קהילתית אזרחית.
§?ידום ושיפור הישגים לימודיים, בדגש על מיצוי היכולות והובלה למצויינות לאקדמיה.
§?מצום פערים בהישגים לימודיים, קידום אוכלוסיות חלשות, טיפוח וקבלת השונה והגברת כוח ההתמדה.          
§?יפוח כוח הוראה מקצועי ומיומן, לצד קידום מקצוע ההוראה ומעמד המורה.
§?יפור איכות ההוראה ודרכי הלמידה, באמצעות תשתיות טכנולוגיות מתקדמות.
§?יפוח תחושת שייכות ומחויבות למדינה ולעם והוקרת המורשת והתרבות.
§?יצול מקסימאלי של זמן הלימוד, תוך הפחתת היקף היעדרות מורים ותלמידים.

עקרונות מנחים:  
§?ל אחד יכול להצליח.
§?א מוותרים על אף אחד ולא מוותרים אף לא לאחד.
§×ינוך ערכי לצד הישגים לימודיים.
§?צירת תנאים לשיח בין כל באי בית הספר.
§?תן הזדמנות לביטוי עצמי במגוון תחומי האומנויות .
קידום ושיפור הישגים לימודיים
בדגש על מיצוי היכולות
והובלה למצויינות עד לאקדמיה.
עקרונות עבודה ברצף השש שנתי
מיפויים דינאמיים
המיפוי הדינאמי, הינו כלי המשרת את הצוות החינוכי בבואו לנתח הישגים, לבחון הטמעת חומר לימודי ולאתר קשיים וצרכים רלוונטיים.
המיפוי הדינאמי מתקיים לאורכו של כל תהליך הלמידה ומהווה בסיס לבניית תוכניות עבודה לכיתות, קבוצות ולתלמידים בודדים.
ניתן לחלק את המיפויים הדינאמיים לשניים:
·?מיפוי המקצועי - הנערך ע"י מרכז המקצוע, ומטרתו לעקוב אחר הטמעת מיומנויות, התקדמות תלמידים והספק חומר הלימוד.
·?מיפוי הכיתתי/שכבתי -  הנערך ע"י מחנך הכיתה ורכז השכבה, ומטרתו לסייע בבניית תוכניות אישיות לקידום התלמיד, ומהווה בסיס להכנת המועצות הפדגוגיות.
מבחני רוחב
לאורך השנה, נבנה בכל השכבות לוח מבחנים, אשר בו משובצים מבחני רוחב, במקצועות הלימוד אשר נקבעו מראש.
מטרת מבחני הרוחב, היא לאפשר לרכזי המקצוע ולצוותים המקצועיים, בקרה והערכה מהימנה, לעבודת המורים ולהישגי התלמידים וכן מתן מענה לתלמידים בעלי התאמות לימודיות.
מבחני הרוחב הינם אמצעי למדידה ולהערכה של הספק חומר הלימוד ועמידה בתוכנית הלימודים.
תוצאות מבחני הרוחב, נבחנות ומנותחות ע"י הרכז והצוות המקצועי, ועל בסיסן נבנות תוכניות עבודה רלוונטיות.
הקטנת קבוצות לימוד
ביה"ס מאמין, כי בכדי לאפשר מוביליות של תלמידים וקידום הישגים, על כל תלמיד לקבל את המענה התואם את צרכיו. כתות האם בביה"ס מונות 32-36 תלמידים.
כמו כן, אנו פועלים מתוך הנחה זו, לחלוקת התלמידים לקבוצות לימוד קטנות במספר רב של מקצועות לימוד ככל שניתן, בכל שכבות הגיל.
מבנה לימודי
אחד  העקרונות המנחים את ביה"ס, הוא התאמת התנאים הלימודיים ודרכי ההוראה לצרכי התלמידים ולקשיים העולים, בהסתמך על מיפויים דינאמיים אותם עורך הצוות החינוכי.
בכל שכבה, מבנה לימודי שונה המותאם לתלמידיו.
שכבות ז'-ח' - בשנה"ל תשע"ד הכיתות בשכבות ז' - ח' תהיינה בנות 32-36 תלמידים. ההוראה תעשה על פי תוכנית לימודים ייחודית לחטה"ב, שמטרתה לבסס מיומנויות לימודיות. בכל מקצועות הלימוד, יינתן מענה פדגוגי לתלמידים מצטיינים, לצד תלמידים מתקשים.
המחנך הינו ציר מרכזי בכיתתו, הן בהיבט הלימודי במקצועות השפה, והן בהיבט החברתי והארגוני, באמצעות פרויקטי תמיכה והתאמת דרכי הוראה ותוכניות לימודים, כגון: פרויקט אל"ה, מרכז למידה וכיתת עזריאלי בשכבה ח'.
שכבה ט' - המבנה הלימודי של שכבה ט' הינו דיסציפלינארי ומושם דגש על הכוונת התלמידים לקראת תהליך ההסללה בשכבה י' ואופי הלמידה לקראת בחינות הבגרות.
הרכבי הכיתות, מותאמים למטרות המוגדרות ע"י הצוות החינוכי: קידום וטיפוח מצויינות, צמצום פערים לימודיים והובלת התלמידים לרמת ההישגים הנדרשת. לשם כך נבנות כיתות מתאימות: כיתת תל"ם וכיתת עזריאלי, בהן אוכלוסיית היעד מאופיינת כמאתגרת ונבנית עבורם תוכנית לימודים שמטרתה צמצום פערים, שיפור הישגים והובלת התלמידים להשתלבות בקבוצות בגרותיות בחטיבה העליונה.
שכבות י'-יב - בשכבות אלו, מתמקדים הלימודים בארבעה מסלולי לימוד -  עיוני, עיוני טכנולוגי, מב"ר והצלחה. כל מסלולי הלימוד הינם מסלולי בגרות מלאה.
החלוקה למסלולי לימוד, מסייעת בידי ביה"ס לתת לכל תלמיד את המענה הראוי לו והעונה על צרכיו המיוחדים. על פי עיקרון זה, שבסיסו "תפירת החליפה" המתאימה לכל תלמיד ולכל שכבה, אין שכבה אחת דומה לשנייה והמבנה הלימודי בכל שכבה נבחן כל שנה מחדש, עם המעבר בין החטיבות.
במסלול העיוני לומדים התלמידים במגוון רחב של מגמות והגברות, וניתנת להם אפשרות הבחירה בכל הנוגע למקצועות ההגברה. כמו כן באפשרותם של התלמידים במסלול העיוני, ללמוד שני מקצועות הגברה וכן מתמטיקה ואנגלית ברמה של עד 5 יח"ל, עד לכדי זכאות לתעודת בגרות של כ- 30 יח"ל.
במסלולי המב"ר וההצלחה לומדים התלמידים במסגרת לימודים מצומצמת יותר, כך שבכל שנה לומדים התלמידים מספר מועט של מקצועות בגרות ובכל מקצוע מספר גדול יותר של שעות מהרגיל. הלמידה בכיתות המב"ר וההצלחה מתקיימת בקבוצות לימוד של כ- 15 תלמידים בקבוצה, תוך שימת דגש על דרכי הוראה מגוונות ומותאמות, לקצב ההתקדמות של התלמידים ולהרגלי הלמידה שלהם.
במסלול ההצלחה, בנוסף על מערך הלמידה הבית ספרי, ניתן נדבך נוסף של תגבורים אישיים ותרגול וכן מבצעים ומרתוניים לימודיים. כל זאת הודות לשותפינו לדרך מקרן רש"י, משרה"ח ועיריית ב"ש. מערך תמיכה זה המובנה בתוך מערכת הלימוד של הכיתות, מסייע להשלים פערים באופן מיידי הן ברמה הקבוצתית והן ברמת הפרט.
חשוב להדגיש כי כל התלמידים, בכל מסלולי הלימוד, ניגשים לאותן בחינות בגרות באותם המועדים, על פי לוח פריסת בחינות הבגרות, כפי שנבנה ע"י הנהלת ביה"ס.
 
מסלולי מצויינות
ביה"ס רואה חשיבות רבה, בקידום תלמידיו למצויינות ובמתן מענה לצרכיהם הייחודיים של כל תלמידיו. בשנת הלימודים תשע"ד, ילמדו תלמידים במסגרת שלושה מסלולי מצויינות, ברצף השש שנתי: כיתות נחשון, כיתות המצויינות במדעים וכיתות המצויינות באומנויות, וזאת כחלק מתהליך אותו מוביל משרד החינוך, למיסוד של התוכנית למצויינות מדעית.
מטרת התוכנית, להעמיק את העניין והידיעות של התלמידים, בתחומים האישי, הלימודי והחברתי, ובסופו של התהליך, להגדיל באופן משמעותי את ההיקף והאיכות של הבוגרים, המסיימים עם תעודת בגרות מדעית טכנולוגית איכותית. 
מצויינות במדעים
עתודה מדעית טכנולוגית
בשנת הלימודים תשע"ד תפעלנה שש כיתות עתודה מדעית טכנולוגית, בשכבות
  ז' - יב'.
להלן עיקרי התוכנית:
·?תלמידים המשתתפים בתוכנית, לומדים מתמטיקה ושני מקצועות מדעיים נוספים ברמת 5 יח"ל. 
·?תלמידים המשתתפים בתוכנית, לומדים תוכנית תוספתית המהווה האצה, הרחבה, העמקה והעשרה בתכנים המדעיים, הטכנולוגיים והמתמטיים, הנלמדים בתוכנית הלימודים הרגילה.
·?רישות גבוהות ובלתי מתפשרות מהתלמידים, תוך מתן תמיכה ברמה הלימודית, האישית, הרגשית וההתנהגותית.
·?תלמידים המשתתפים בתוכנית זו, משכבות י'-יב', משתתפים בתוכנית הנגישות להשכלה גבוהה, בימי שישי.
·?למידי הכתה משתתפים בתוכנית העשרה מחוץ לכותלי בית הספר.
מצויינות באומנות
בשכבות ז'-ט', נפתחת בפני התלמידים המצויינים, האפשרות להתמחות במקצועות האומנויות. במסגרת כיתות המצויינות, מעמיקים הילדים את ידיעותיהם בתחומי האומנויות: תיאטרון, קולנוע ואומנות כחלק בלתי נפרד מהמערכת הבית ספרית.
בנוסף, התלמידים נחשפים למגוון תחומי אמנויות הבמה, במסגרת תכנית העשרה שנבנתה בשיתוף ביה"ס למשחק: סדנאות, צפייה במחזות בתיאטראות שונים, מפגשי יוצרים וכדומה. כמו כן נחשפים התלמידים לעולם הקולנוע והאומנות באמצעות סיורים במוזיאונים וימי שיא באומנות ובקולנוע.
עתודה מדעית נחשון
בשנה"ל תשע"ד תפתחנה ארבע כיתות עתודה מדעית נחשון - מסלול מצויינות בליווי תוכנית תלפיות (ז', ח', י', יא' - תוכנית צומחת).
תוכנית הלימודים במסלול זה מבוססת על פיתוח מקביל ומאוזן של שלושה בסיסי כוח: השכלתי, ערכי ואישי.
התוכנית הינה תלת שנתית: מסד נחשון (ז'-ט') ונחשון (י'-יב').
במסגרת מסלול זה, ישלבו התלמידים לימודים בתוכנית הלימודים הרגילה ויום העשרה אחד בשבוע, אותו מוביל מחנך הכיתה והכולל תכנים עיוניים ומעשיים וימי סיור חוץ בית ספריים.
המחנך הינו המנהיג בכיתה והוא מהווה ציר מרכזי בתהליך אותו עוברים התלמידים לאורך שלוש השנים.
דמות הבוגר של תוכנית זו הינה, תלמיד בעל מיומנויות שפתיות מצויינות ובעל אופקים רחבים, המגובים בערכים ובהתנהגות להתפתחות אישית מגוונת. תלמיד מחויב ומודע לסביבה, לקהילה, לעם ולמדינה.
בחינות בגרות
אנו מאמינים, כי המטרה חשובה אך לא פחות הדרך אליה, ולפיכך, בכל כיתה ובכל מסלול, אנו נותנים את הדעת על הקצאת השעות, שיבוץ המורים, דרכי ההוראה וגיוס משאבים נוספים (מתרגלים, מרתונים וכדומה), בכדי ליצור את התנאים המתאימים לכל תלמיד להצלחה לקראת קו הגמר, בחינת הבגרות.
בחינות הבגרות נפרסות על חמישה מועדי בחינה, על מנת לאפשר הזדמנויות נוספות לתלמידים, לשיפור ולתיקון.
כמו כן, הבחירה של ביה"ס בארגון הלמידה לפי סמסטרים והגשה לבחינות בגרות במועדי חורף, נובעת מההבנה והניסיון כי, למידה ממוקדת ומואצת משפרת את הישגי התלמידים ומקדמת אותם לקראת השגתה של תעודת הבגרות.
להלן רציונאל פריסת הבחינות:
פריסת הבחינות נעשית מתוך שיקול דעת והשקעת מחשבה מעמיקה כשבבסיסה עומדים העקרונות הבאים:
·?יזור על פני חמישה מועדים.
·?לימה לתוכנית הלימודים.
·?יסיון קודם בהצלחת התלמידים.
·?גשה של כל השכבה על מנת לאפשר מוביליות.
·?יזור עומסים לצוותי המורים.
·?מירה על רצף מקצועי.
·?יזור של מספר מקצועות חובה ל: 2-3 מבחנים בשנה.
כפי שאנו נוהגים בכל תחום ובכל נושא, פריסת הבחינות תבחן ותיבדק מדי שנה, בהתאם לצרכי המערכת.
תוכניות ייחודיות ברצף השש שנתי
תוכניות לימוד
תוכנית כישורי שפה
תוכנית כישורי השפה פועלת בכיתות ז' - ח',  זו השנה השביעית, בהנחיית מדריכת מט"ח.
מטרת התוכנית, הינה להטמיע את מיומנויות השפה, דרך הוראת המקצועות עתירי המלל: היסטוריה, ספרות, תנ"ך, עידוד קריאה ותרבות ישראל.
עפ"י רציונל התוכנית, המחנך הינו הציר המרכזי, בהקניית המיומנויות הבסיסיות בכיתתו, שכן הוא מלמד בה מספר רב של שעות והוא שותף פעיל ומרכזי בבניית תוכניות הלימוד.
התוכנית בנויה בצורה מודולארית, כך שבכל שלב מושם דגש על מיומנויות נוספות ותכנים שונים: פענוח טקסטים, כתיבת טקסטים ורכישת כישורים רטוריים (דיבור והאזנה).
לכל מקצוע הוקצה מנחה דיסציפלינארי מתוך צוות המחנכים, המלווה ומדריך את עמיתיו, בבניית תוכניות הלימוד ודרכי ההוראה.
הוראת המקצועות הללו נעשית באמצעות לוחות אינטראקטיביים, המצויים בכל כתות האם ומאפשרים למידה מגוונת, חווייתית ומאתגרת.
בכל מקצועות כשורי השפה מתקיימים מבחנים שכבתיים בית ספריים וחיצוניים, למיפוי הישגים לאורך השנה.
תהליכי כתיבה היסטורית
הכתיבה הינה אחת מאופנויות השפה, שתקבל ביטוי בשילוב ובהשלמה לשיעורי
ההיסטוריה המתקיימים בשכבות ז' - ח'.
שיעורי כתיבה היסטורית, מאפשרים את העמקת לימודי ההיסטוריה, הבנת התהליכים ההיסטוריים וכן כתיבה חוויתית אישית, מתוך לימוד התנסותי והתבוננות של התלמיד באופן תהליכי.
בסוף התהליך השנתי, מתקיים יום שיא, בו מוצגים ע"י התלמידים, פרויקטים נבחרים וכן מופק ספר מסכם, בו מפורסמים כל כתבי הילדים.
צוות המורים מקבל הנחייה שבועית, בשיתוף עם מכון ברנקו וייס, לבניית תוכניות העבודה והוצאתן מן הכוח אל הפועל.
שלהבת
פרויקט שלהבת, הינו נדבך נוסף בפרויקט כישורי שפה המתמקד בשכבות ז' - ח' בהוראת הלשון וההבעה.
הפרויקט מלווה ע"י מדריך מטעם משרד החינוך, מובל ע"י מנחה בית ספרית, והוקצו לו שעות הוראה נוספות. 
מורי התוכנית משתלמים אחת לשבועיים, ע"י מנחים מטעם משרד החינוך, ומיישמים הלכה למעשה את עקרונות התוכנית בכיתותיהם.
  תרבות ישראל
תרבות ישראל הינה, מכלול המורשת והיצירה היהודית המכוננת את זהותנו כאומה וכיחידים. מטרתה לעצב זהות תלמיד ובוגר של מערכת החינוך כפי שבאה לידי ביטוי, בסעיפיו הראשונים של חוק החינוך הממלכתי, המגדירים את מטרות החינוך בישראל.
המקצוע נועד לאפשר התמודדות עם שאלות זהות ולהעמיק את תחושת השייכות לעם, למדינה ולתרבות ישראל.
מטרות העל של התוכנית:
·?צירת תחושת שייכות ואחריות לעם, למדינה ולתרבות ישראל.
·?יפוח מחויבות כלל אנושית.
·?כרה במגוון דרכים לפרש ולחיות את תרבות ישראל.
·?צירת פתיחות לעיצוב אורחות חיים, המבטאים את תרבות ישראל.
·?כישת כלים לעיצוב השקפת עולם אישית.
עקרונות עבודה:
·?וכנית הלימודים היא ספיראלית ונלמדת בשכבות ז' - ח'.
·?הוראת המקצוע מוקצות 2 ש"ש.
·?ורי התוכנית יקיימו עבודת צוות והדרכה אחת לשבוע.
·?תוכנית נבנית סביב יסודות מארגנים.
·?תוכנית ליבת ידע מוגדרת: מושגי יסוד, ערכים, אירועים מרכזיים, ביטויים
       וטקסטים מכוננים שעל התלמידים להכיר במשך השנים.
·?למידה מתבצעת בשלושה ממדים: ידע, חוויה והתנהגות.
·?ושם דגש על למידה דיאלוגית, עבודות חקר, חוויות ויצירה.
·?ימוד סביב דילמות.

לימודי ביוטכנולוגיה
ביוטכנולוגיה הוא תחום מדעי המאגד בתוכו את המחקר, הפיתוח והשימוש במערכות ביולוגיות, לתהליכי ייצור ואנליזה בתחומי התעשייה, הרפואה והחקלאות. תחום זה מהווה צומת מרכזי בין מדעי הבסיס, ההנדסה והתעשייה.
הלימודים כוללים תכני ידע עיוניים והתנסות מעבדתית ברמה מתקדמת ובסביבה מתוקשבת, סיורים וימי עיון בתעשייה ובמוסדות מחקר,
קריאה מדעית, שימוש מושכל במערכות מתוקשבות וביצוע פרויקט חקר במוסד אקדמי או בתעשייה.
לימודי תיאטרון, קולנוע וטלוויזיה
כהמשך טבעי לנעשה בשכבות ז'-ט', נלמדים מקצועות התיאטרון, הקולנוע והטלוויזיה בשכבות י'-יב' ברמת העמקה כמקצועות הגברה.
הלימודים במקצועות אלו משלבים לימודים עיוניים ומעשיים ומאפשרים לתלמידים ביטוי "אחר" לכישרונותיהם ולחוזקותיהם.
בכל אחד ממקצועות אלו, מסיים התלמיד בפרויקט גמר פרי יצירתו ועבודתו, שכן התלמידים מעמידים מיזמים באומנות, עורכים, מביימים ומפיקים סרטים והצגות תיאטרון, בכוחות ובמשאבים הנשענים על כישרונם ועל הידע התיאורטי שרכשו במהלך לימודיהם בלבד וללא משאבים נוספים.
מסגרות לימודים אלו, שבסיסן למידה מתוך חוויה והתנסות, חושפות אצל התלמידים כוחות ויכולות שלעיתים אפילו הם עצמם לא ידעו כי קיימים בהם.
אנו רואים חשיבות רבה לזימון הצלחות ובמות, למיצוי וביטוי עצמי לתלמידינו.
מורי ביה"ס, המלווים את תלמידיהם בתהליך ייחודי זה, בו נרקמים יחסים בלתי פורמאליים, בדיאלוג המתקיים בין המורה לתלמיד סביב בחירת הנושא, בנייתו והוצאתו מן הכוח אל הפועל, גם הם מוצאים במסגרת זו במה לחוזקים  ולהעצמה אישית.
המגמה לטכנולוגיות תקשורת טלוויזיה וקולנוע

המגמה השייכת לנתיב הטכנולוגי, מאפשרת ללומדים בה, לשלב תוך כדי לימודי
החובה לבחינות הבגרות, חוויה חברתית מיוחדת ולימודים בתחומי הטלוויזיה והקולנוע, המקנים:

1 יח"ל במדעי הטכנולוגיה
5 יח"ל באופטיקה יישומית
3 יח"ל בהפקת פרויקט גמר
2 יח"ל בכתיבת עבודת חקר (אופציה לתלמידים מצטיינים)
סה"כ 11 יחידות בגרות וכן, בונוס לאוניברסיטאות, תעודה טכנולוגית של משרד העבודה
.
התלמידים רוכשים רקע עיוני וטכנולוגי ומקבלים יסודות מקצועיים המהווים בסיס להתמחות עתידית. המדיה התקשורתית מאפשרת לתלמיד חשיבה רב כיוונית ושיטתיות בתכנון ובביצוע תוך כדי הקפדה על סדר, דייקנות, אסטטיות ועבודת צוות
.
נושאי הלימוד העיקריים
:
מדעי הטכנולוגיה, מחשבים, תסריטאות ובימוי, תולדות הקולנוע והטלוויזיה, אופטיקה יישומית, עריכה, תהליכי הסרטה, הפקות אולפן והפקות חוץ.
למגמה יתקבלו תלמידים עיוניים בלבד. בוגרי המגמה זכאים להמשך לימודים במכללה צעירה להכשרת הנדסאים ובתום לימודיהם יגויסו ליחידות ההסרטה של דובר צה"ל.
הבוגר רוכש את מיומנויות ההסרטה בקולנוע ובטלוויזיה, עריכת קול לקולנוע ולטלוויזיה, ניתוב תמונה, תאורה וטכניקות של הקלטה
.
בוגרי המגמה יכולים להיקלט  ולעבוד בצה"ל, באולפנים ובתעשיית הקולנוע והטלוויזיה.
ההגברה בקולנוע ובתקשורת
ההגברה מציעה לתלמידיה לימודים במסלול "אמנות הקולנוע והטלוויזיה". הלימודים כוללים את מקצועות הקולנוע העיוניים והמעשיים לבחינת בגרות בהיקף של 5 יח"ל. הלימודים נמשכים שלוש שנים כשהמסלול מתחיל בכתה י' בלימודי צפייה ביקורתית ונמשך בכתות י"א - י"ב.
בכיתה י' נבחנים התלמידים במקצוע "מבוא למדע קולנועי
" בהיקף של יחידת לימוד אחת ובכיתות יא' - יב' נבחנים  בגרות עיונית בהיקף של שתי יחידות לימוד באמנות הקולנוע ובחינת בגרות מעשית, הפקת סרט בהיקף של שתי יחידות לימוד.
מסלול הקולנוע עוסק בסרטי העלילה בקולנוע ובטלוויזיה.

התלמידים מנתחים יצירות קולנועיות ולומדים לזהות ז'אנרים קולנועיים ואת דרכי ביטוים בתוכניות הטלוויזיה והקולנוע העכשווי. לצורך זה צופים התלמידים בסרטים מהז'אנרים דרמה, קומדיה, מחזמר, מערבון, מותחן, מדע בדיוני, אופרות סבון, סרטי אנימציה ועוד.
במהלך לימודיהם המעשיים, ניתנת לתלמידים האפשרות לביטוי עצמי במסגרת שיתוף פעולה ועבודת צוות.
הלימודים המעשיים, מכשירים את הלומדים להבנה ולהתנסות, תוך שימת דגש על הקשר שבין שלבי התכנון ההפקה והיצירה המוגמרת.
משפט עברי
תוכנית הלימוד מבוססת על טקסטים מהמקורות העבריים העוסקים בדילמות מוסריות, העולות כתוצאה מההתנגשות בין רצונו של הפרט לבין צרכי החברה בה הוא חי. במהלך הלימודים נחשפים התלמידים לטקסטים מהמשנה והגמרא ולמדרשים שונים, המעלים סוגיות מוסריות, הרלוונטיות גם לחיי היום-יום של התלמיד.
הטקסטים שנבחרו לתוכנית עוסקים במעמדו של האדם, ביחסים בין אדם לחברו ובסוגיות משפטיות שונות. הטקסטים שנבחרו, אינם מבטאים צורת השקפה אחת, אלא משקפים את המגוון הרעיוני המצוי במקורות, דבר המקל על התלמיד למצוא את נקודת החיבור שלו עם החומר.

לתכנית "משפט עברי" יעדים ערכיים ופדגוגיים כאחד:
יעדים ערכיים
·×שיפת התלמידים לנכסי צאן ברזל של התרבות והמסורת העברית המפוארת. התלמידים מקבלים הזדמנות לגשת באופן בלתי אמצעי אל המקורות העבריים הקדומים, אשר היוו את השלד הרעיוני שהחזיק את העם היהודי לאורך השנים.
·?יתוח שיח מוסרי בכיתה - היות והטקסטים דנים בדילמות מוסריות, נוצרת בפני התלמידים הזדמנות לפתח שיח מוסרי וערכי בענייני זכויות, חובות וצדק חברתי. מגוון הטקסטים ואופן הדיון מאפשרים לתלמיד להיחשף למגוון צורות מחשבה ולשכלל את ארגז כליו הרעיוני והערכי.
יעדים פדגוגיים
·?פשרות לשיפור תעודת הבגרות - התלמידים ניגשים ליחידת לימוד אחת, אשר ממוצע הציונים הארצי שלה גבוה יחסית. בכך ניתנת להם הזדמנות לשפר את איכות תעודת הבגרות שלהם.
·?ית הספר פתח השנה הגברה חדשה של "תרבות ישראל", אשר התוכנית במשפט עברי מהווה את יחידת הלימוד הראשונה שלה. הגברה זו מאפשרת לתלמידים אשר מצאו עניין בתחום, להגביר ארבע או חמש יחידות לימוד ומרחיבה את אפשרויות הבחירה העומדות בפני התלמיד, בייחוד עבור אלה הנוטים אל הצד ההומניסטי.
תוכניות מצויינות
אמירים
תוכנית אמירים מיועדת לתלמידים מצטיינים, בשכבות ז'-ח', בעלי מוטיבציה, סקרנות ואינטליגנציה גבוהה.
מטרת התוכנית, להביא לידי ביטוי את יכולות התלמידים וכישוריהם ולהעשיר, לפתח ולמצות כישורים אלה בתחומים ייחודיים ומגוונים.
הלימוד בתוכנית נבנה באופן ספירלי, כך שבשלב הראשון הלמידה הינה ברמת חשיפה, ולאחר מכן ברמת העמקה, חקר ויישום.
השנה תפתחנה קבוצות לימוד בתחומי הרפואה, פסיכולוגיה, אומנות ותיאטרון.
רובוטיקה
קורס לתלמידות מצטיינות משכבה ח', בעלות יכולת בתחום המדעים. מטרת הקורס לעודד בנות לבחירה בלימודי הנדסה באוניברסיטה. התוכנית משלבת לימודי פיסיקה, רובוטיקה והעצמה אישית.

נט"ע
פרויקט טכנולוגי ייחודי להכשרת בני נוער צעירים לטכנאות מחשבים וניהול רשתות.

רפואנים
פרויקט לימודי, לתלמידי שכבה ט' המצטיינים בתחומי המדעים, בשיתוף ביה"ס לרפואה באוניברסיטת בן גוריון. הפרויקט, בהדרכת סטודנטים לרפואה, משלב התנסות מודרכת בתנאי מעבדה, לאורך שנת הלימודים וכן סיור לימודי בביה"ס לרפואה.
תוכנית מגשימים
תוכנית זו, פרי יוזמה משותפת של קרן רש"י, אגף המודיעין של צה"ל, משרד החינוך מחוז דרום ועיריית באר שבע, הינה תוכנית מצויינות, המיועדת לתלמידי תיכון בדרום הארץ. התוכנית שמה לה למטרה, לפתח מומחי מחשבים ומומחי סייבר, אשר עם גיוסם לצה"ל, יוכלו להשתלב בשירות ערכי ואיכותי ביחידות העילית הטכנולוגיות.
התוכנית מיועדת לתלמידי כתות ט' עד יב', בני נוער מוכשרים, שאפתניים ובעלי רמת אינטליגנציה גבוהה, אשר יוכשרו להיות מומחים מהדרגה הראשונה בתחומי הליבה של התוכנית.
משתתפי התוכנית, יקבלו הכשרה מקצועית בתחומי התקשורת והמחשבים, ממורים מומחים בתחומים הללו, על פי תוכנית הלימודים המכוונת ע"י אגף המודיעין. מבחר קורסים מהתוכנית: רשתות, מערכות הפעלה, אבטחת מידע, אסמבלי ועוד.
התוכנית תופעל בבית יציב בבאר שבע, כשהלימודים בה יתקיימו במהלך השנה בשעות אחה"צ (מעבר לשעות הלימודים בביה"ס) ובחופשות השנתיות (קיץ, פסח וסוכות).
התוכנית תכלול פעילויות מגוונות נוספות כגון: פעילויות חברתיות, טיולים וביקורים בחברות העוסקות בתחומים הנלמדים וביחידת אמ"ן, השתתפות בתחרויות מחשבים בארץ ובחו"ל ועוד.
בוגרי התוכנית יזכו בידע ובמקצוע מתקדם, מתגמל ומבוקש מאוד. תיווצר להם הזדמנות טובה יותר לעבור את מיוני הצבא ולהשתלב במסגרת שירותם הצבאי ביחידות העילית באמ"ן (יחידה 8200 של חיל המודיעין) ובצה"ל. משם הם יוכלו להמשיך ולהתפתח בתחומים אלו בצה"ל ובחברות ההיי-טק. בעתיד, תיבחן ותיבדק האפשרות למתן זכאות אקדמית בגין הלימודים בתוכנית.
מיכא"ל
שיטת מיכא"ל, היא טכנולוגיית למידה, מודעות והעצמה אישית יחידה מסוגה בעולם, העוסקת במימוש גבוה יותר של הפוטנציאל האישי בקרב לומדיה.
במפגשים המתקיימים לאורך השנה ומועברים ע"י מנחים חיצוניים מטעם פרויקט מיכא"ל, עוסקים חברי הקבוצה במגוון רחב של נושאים, הקשורים באופן ישיר ועקיף ללמידה ולמיצוי עצמי, באופן שיביא למצויינות.
מטרת התוכנית, ליצור שינויי ולהביא למודעות התלמיד מושגים כגון מוטיבציה, דימוי עצמי, אוריינטציית  עתיד, בטחון עצמי וכדומה.
במהלך התוכנית נחשפים התלמידים לנושאים כגון:
·×יזוק משמעותי במיומנויות למידה, כהכנה לבחינות הבגרות.
·?יתוח סקרנות ועניין בתחומי ידע רבים, שאינם נלמדים בביה"ס.
·?ימוד ייחודי של נושאי מפתח באנגלית כגון: זמנים, אוצר מילים, יכולת                 התבטאות וכדומה.
·?יתוח מיומנויות ביטוי עצמי אומנותי.
·?יתוח חשיבה מתמטית ויכולת התמודדות עם בעיות בתחום.
·?יתוח ותרגול חשיבה יצירתית.
·×שיבה מדעית מודרנית.
·?קניית מיומנויות זיכרון.
·?קניית מיומנויות לקריאה מהירה ולפענוח הנקרא.
·?קניית מוטיבציה ללימודים גבוהים.
·?כנה לשירות צבאי/לאומי.
·?יתוח אחריות חברתית וקהילתית.
נגישות להשכלה גבוהה
פרויקט בשיתוף אוניברסיטת בן-גוריון ומשרד החינוך, המאפשר לתלמידים בעלי מוטיבציה גבוהה ויכולות למידה, להיחשף לתוכנית לימודים אקדמית המוצעת ע"י האוניברסיטה. הלימודים מתקיימים באוניברסיטה בימי ו' ומחייבים נוכחות והגשה לבחינות, אשר בחלקן מקנות קרדיטציה לקראת לימודי תואר באוניברסיטה. בנוסף לומדים התלמידים בחטיבה בית ספרית את מקצועות הבגרות, על מנת לשפר את הישגיהם.
מטרות התוכנית:
·?הביא לגידול משמעותי במספר התלמידים המתקבלים למחלקות יוקרתיות להשכלה גבוהה.
·?שדרג באופן משמעותי את הישגי התלמידים, כך שתעודת הבגרות תהיה איכותית ותאפשר עמידה בדרישות הסף של האוניברסיטאות.
תוכניות העשרה
יזמים צעירים

פרויקט הפועל בשכבה ט', ובמסגרתו מתנסים התלמידים בתהליך עסקי, בבניית חברה ובפיתוח מוצר ייחודי, פרי יצירתם. את הפרויקט מלווים מנחים עסקיים מחברת מכתשים, סטודנטים להנדסה מאוניברסיטת בן גוריון ומורה מביה"ס. התוכנית מזמנת לתלמידים, למידה משמעותית וחווייתית ומאתרת בהם כוחות וחוזקים, שלא הכירו בהם קודם לכן.