ס"היב לש ףע רודכ תרחבנ

.םורדה זוחמב היכז רחאל תיצראה תופילאל הליפעה 'בי -'י רפסה תיב תרחבנ
הנשה ץרמל 24-23-ב תליאב םייקתת תופילאה

נבחרת כדור-עף
000.JPG
000.JPG
001.JPG
001.JPG
002.JPG
002.JPG
003.JPG
003.JPG
004.JPG
004.JPG
005.JPG
005.JPG
006.JPG
006.JPG
007.JPG
007.JPG
008.JPG
008.JPG
009.JPG
009.JPG
010.JPG
010.JPG
011.JPG
011.JPG
012.JPG
012.JPG
013.jpg
013.jpg
014.JPG
014.JPG
015.JPG
015.JPG
016.jpg
016.jpg
017.JPG
017.JPG
018.jpg
018.jpg
019.jpg
019.jpg
020.jpg
020.jpg
021.jpg
021.jpg
022.jpg
022.jpg