עבשראב 'ו ףיקמב בישילא רזלרא רמ לש ורוקיב
ןומצע הלאינד םע דחי ,'ו ףיקמב רקיב לואירטנומב "יח-רשג" יארחא - בישילא רזלרא רמ
יח רשג טקיורפב םיפתתשמה 'ו ףיקמ ידימלת תא ושגפ םה
םוליצ 'י התכ -הילוי :םימוליצ
001.JPG
001.JPG
002.JPG
002.JPG
003.JPG
003.JPG
004.JPG
004.JPG
005.JPG
005.JPG
006.JPG
006.JPG
007.JPG
007.JPG
008.JPG
008.JPG
009.JPG
009.JPG
010.JPG
010.JPG
011.JPG
011.JPG
012.JPG
012.JPG
013.JPG
013.JPG
014.JPG
014.JPG
015.JPG
015.JPG
016.JPG
016.JPG
017.JPG
017.JPG
018.JPG
018.JPG
019.JPG
019.JPG