םיקסעל לארשי תדיעו
םיריעצ םימזי

הלדגהל הנומתה לע הציחל