נהלי ביה"ס נועדו להבהיר את כללי ההתנהגות והסדר בבית הספר, על מנת ליצור דפוסי התנהגות אחידים וברורים.

אנו מאמינים כי אדם בוגר המודע לזכויותיו ולחובותיו ולוקח עליהם אחריות – יקל עליו להשתלב בביה"ס ובחברה בה הוא חי בצורה הטובה ביותר.

כל באי בית הספר זכאים ללמוד וללמד ללא הפרעה, באווירה נעימה ותומכת ובתנאים מיטביים בביה"ס הפועל בסביבה בטוחה ומוגנת ובאווירה של כבוד הדדי.

המורים והתלמידים יפעלו להשגת אווירת לימודים מיטבית בכיתה.נהלי משמעת

א. נוהלי משמעת לימודית
1. נוכחות בבית הספר
       התלמידים חייבים להופיע בזמן לתחילת יום הלימודים.
       התלמידים יכנסו לכיתה עם צלצול הפעמון לפני כניסת המורה לכיתה.
       חל איסור מוחלט על שוטטות בביה"ס ומחוצה לו במהלך השיעורים.
        אין להעדר מבית הספר ללא ידיעת המחנך וללא אישורו. היעדרות מיום
      לימודים מחייבת אישור רפואי ו/או ההורים. האישור יופנה אל המחנך
           ויוצג בפני המורים המקצועיים לא יאוחר משבועיים מיום ההיעדרות.
           לא יתקבלו אישורים רטרואקטיביים.
       אסורה כניסת חברים שאינם תלמידי ביה"ס לשטח ביה"ס. נער שייתפס
             משוטט בביה"ס תוגש נגדו תלונה על השגת גבול והתלמיד שהזמין את
            חברו יוזמן לבירור משמעתי.
       במקרה של היעדרויות רבות, על ביה"ס, מוטלת החובה על-פי חוק, לדווח
            לקצין ביקור סדיר.   
       טיולים ופעילויות חברתיות, הם חלק מתוכנית הלימודים, המחייבת כל
            תלמיד בבית הספר. תלמד שיעדר מפעילויות אלו – ציונו בהתנהגות יפגע.
       אין להעדר מלימודים למטרות חופשה, נופש וכיו"ב, במקרים מיוחדים יש
      לקבל אישור ממשרד החינוך.

עפ"י חוזר מנכ"ל יינתן בתעודה ציון בנוכחות עפ"י הטבלה שלהלן:
הציון בנוכחות ייגרע מהציון הפדגוגי במקצוע.

אחוזי היעדרות
ציון בנוכחות
עד 15% (כולל)
0
מ-16% עד 20% (כולל)
5 -
מ-21% עד 25% (כולל)
7 -
מ-26% עד 30% (כולל)
9 -
מ-30% ומעלה
אין ציון סופי


2. איחורים
        השיעור הראשון מתחיל בשעה 08:15.
        התלמידים המאחרים לשיעור הראשון ישהו בחצר בית הספר עד לתחילת
      השיעור השני. רכז המשמעת ינהל רישום של כול התלמידים המאחרים.
        תלמיד שיאחר לשיעורים במהלך יום הלימודים האיחור ידווח ע"י המורה
      המקצועי במשו"ב.

        ביה"ס מתייחס לכל איחור שנרשם כאל הפרת משמעת אלא אם כן ידאג
      התלמיד להצדקת האיחור בפני המורה המלמד באמצעות אישור.
        שלושה איחורים יחשבו כחיסור בלתי מוצדק במקצוע ובנוסף התלמיד
      יידרש להגיע לביה"ס בשעה 07:30 ולהירשם אצל מזכירת ביה"ס.

3. התנהגות בשיעורים
        על התלמיד להתנהג באופן הולם במהלך השיעור ובהתאם להוראות המורה
      בכיתה.
        על התלמיד לשבת במקומו במהלך השיעור, אלא אם כן, מתקיימת פעילות המאפשרת תנועה.
        הפרעה למהלך התקין של השיעור הינה הפרת משמעת חמורה.
המקרים הבאים  יחשבו להפרעות למהלך התקין של השיעור:
1.   הפרעות המלוות בחוצפה, בגסות רוח וכן אי ציות להנחיות המורה.
2.   התנהגות אלימה כלפי הזולת או כלפי רכוש ביה"ס.
3.   אכילה, שתייה, ושימוש בטלפון נייד בזמן השיעור.
4.   פתיחת דלתות חדרי הלימוד בזמן השיעור.
5.   יציאה מהכיתה ללא רשות.
העונש על ההפרעות המתוארות לעיל יהיה מיידי וימוצה במלוא חומרת הדין.
        תלמיד אשר התנהגותו אינה הולמת את ההתנהגות הרצויה ידווח  ע"י המורה במשו"ב.
        המורה המקצועי ידווח להורים טלפונית בסמוך, ככל הניתן, למועד האירוע.
        במקרים חוזרים  ונשנים יזומנו הורי התלמיד בנוכחות הצוות החינוכי הרלוונטי לטיפול משמעתי.


4. שימוש במכשירי טלפון ניידים במהלך שיעור

בעקבות ריבוי המקרים הקשורים לטלפונים ניידים הכוללים גניבות, צלצולים במהלך שיעור ושימושים בלתי הולמים אחרים, הוחלט ע"י הנהלת בית הספר, בשיתוף ועד ההורים, על איסור שימוש בטלפונים ניידים במהלך השיעור.
כל מכשיר נייד אשר יימצא אצל תלמיד במהלך השיעור יילקח ע"י המורה, ויוחזר אך ורק לידי הורי התלמיד.
נקיטת אמצעי זה נועדה לאפשר אקלים של למידה, תוך מתן כבוד לצוות המורים ושמירה על זכויות הפרט של המורים והתלמידים.


ב. נוהלי התנהגות

1.      תלבושת אחידה:
        חובת ההופעה בתלבושת בי"ס חלה על כל התלמידים בכל ימות השבוע למעט יום שישי, לאורך כל שעות השהייה בבית הספר (כולל הפסקות ובתקופת חופשת בגרויות וכו').
        על התלמיד להגיע לביה"ס בחולצה חלקה בכל צבע בתוספת סמל ביה"ס.
        אין להגיע בגופייה או בחולצת בטן.
        בחורף התלבושת צריכה להיות הבגד העליון עם סמל בית הספר כשמעליו מותר ללבוש מעיל בלבד.
        בעונות המעבר יש להצטייד בחולצת תלבושת קצרה ומעליה סווצ'ר עם סמל בית הספר.
        בטקסים ובימי זיכרון יש להגיע בחולצת בי"ס בצבע לבן עם סמל ביה"ס.

דרכי אכיפה
חט"ע - לא תותר כניסת תלמיד חטיבה עליונה לביה"ס ללא תלבושת אחידה.

חט"ב -תלמיד חט"ב שיופיע ללא תלבושת תותר כניסתו לבית הספר תוך
             ההסתייגויות הבאות:
       תלמיד חט"ב אשר זוהי הפעם הראשונה בה הוא מופיע ללא תלבושת
     ירשם אצל תורן הנהלה, ומזכירת המשמעת תתקשר להורים שיביאו
     תלבושת לילדיהם. התלמיד לא ישולב בהמשך יום הלימודים עד
     לקבלת התלבושת.
       במקרה שני  של הופעה ללא תלבושת התלמיד ישלח הביתה והוריו
      ייודעו.
במהלך היום:           
תלמיד שישהה בכיתה ללא תלבושת (גם אם ברשותו חולצה בתיק), ירשם ע"י המורה המקצועי ויוצא מהשיעור.
הופעת תלמיד לביה"ס ללא תלבושת במשך שלוש פעמים, תגרור התנהגות ג' בתעודה.


2. מניעת אלימות:
        הנהלת ביה"ס מתייחסת בחומרה רבה לכל מקרה של אלימות מילולית ו/או פיזית.
        כל מקרה אלימות "אפילו בצחוק" יגרור תגובה חמורה – עד כדי הפסקת לימודים באותו היום.
        מקרים של מכות, קטטות, איומים וסחיטה (בשטח ביה"ס) יגררו התערבות משטרתית וגורמי חוץ נוספים.
        חל איסור מוחלט לשאת חפצים חדים ומסוכנים במשך יום הלימודים ובכל פעילויות ביה"ס.  תלמיד שימצאו ברשותו, יטופל בחומרת הענישה.


3. שמירה על רכוש וניקיון בית הספר:
        על התלמידים לשמור על רכוש ביה"ס תוך הקפדה על היגיינה אישית
      וסביבתית.
        חל איסור מוחלט על השחתת רכוש ביה"ס כגון: ציור גרפיטי, שבירת ריהוט
       וכו'.
        במקרה שבו תלמיד השחית רכוש בי"ס, תוטל עליו משימה הקשורה לניקיון ביה"ס והוריו ישלמו את עלות הנזק.
        תלמיד לא ייגע בציודו הפרטי של האחר ללא רשות ויכבד את רכושו הפרטי
      של הזולת.
        ביה"ס אינו נושא באחריות לגניבה ו/או אובדן כסף, חפצי ערך ופלאפונים ניידים.
        המחנך, המורים המקצועיים ותלמידי הכיתה אחראיים על ניקיון הכיתה
      וסביבתה ועל שלמות ציודה.
        לפני כל תחילת שיעור יש לוודא כי הכיתה נקייה ומסודרת ובסוף כול יום לימודים על התלמידים להרים כסאות.

תורנות ניקיון מרחב ביה"ס:
תורנות ניקיון מרחב ביה"ס תיערך ע"י כלל תלמידי בית הספר.
התורנות תיערך בשתי משמרות:
משמרת ראשונה - 09:45-12:30
משמרת שנייה    - 12:30-14:00 

כל משמרת מונה ארבעה תלמידים, כאשר 2 תלמידים עורכים סיבוב בתוך המבנה באגף חט"ב ובאגף חט"ע, ושני תלמידים עורכים סיבוב ברחבת  בית הספר.
בתחילת כל משמרת על התלמידים להירשם אצל מזכירת המשמעת ולקבל ממנה תגי זיהוי. כמו כן, על התורנים להירשם אצל מזכירת המשמעת עם סיום התורנות.
מזכירת המשמעת תדווח למרכז השכבה על ביצוע התורנות ואופן ביצועה.
תלמיד אשר לא ימלא את תורנות הניקיון, יתבקש להגיע למשמרת נוספת.
תלמיד אשר לא ביצע את התורנות כנדרש, יצורף מכתב לתעודתו על אי ביצוע התורנות.
סדר התורנויות יהיה סדר יורד מהשכבה הבוגרת ועד לשכבה הצעירה, תוך  יידוע רכז השכבה על המועד המשוער לתחילת התורנות בשכבתו.
תורנות ניקיון הכיתה:
-         מתוך תפיסה כי "סביבה נאה מרחיבה דעתו של אדם" נקפיד על ניקיון ריהוט הכיתה וקישוטה, אשר יתבצע על-ידי תלמידי הכיתה ובאחריות המחנכת.
-         אחת לחודש תיערך בדיקת ניקיון הרהוט בכל כיתה, ע"י מנהלת חט"ב/חט"ע .

4. עישון / אלכוהול:
העישון מזיק לבריאות וחל איסור על עישון במקומות ציבוריים. אי לכך, חל איסור על תלמידי בית הספר לעשן בתחומי ביה"ס או במהלך פעילויות מחוצה לו הנערכות במסגרתו. כמו כן חל איסור מוחלט על שתיית אלכוהול בבית הספר ובכל פעילות בית ספרית.
תלמיד שייתפס קונה או מחזיק סיגריות או אלכוהול או מעשן סיגריות/נרגילה או שותה אלכוהול יורחק מיום לימודים ויטופל בחומרה רבה. 
                                                                                                       

5. איסור שימוש ואחזקת נפצים וחומרי נפץ:
אחזקה בנפצים או שימוש בהם הינם בניגוד לחוק הפלילי ומהווים עבירה.
במהלך התקופה שלפני חג הפורים, מחנכי הכיתות יקיימו שיעורי הסברה בנושא איסור השימוש ואחזקת נפצים וחומר נפץ, וכן יסבירו את נקיטת האמצעים החמורה כנגד התלמידים אשר יפרו את כללי בית הספר בעניין זה.
תופעת הנפצים הינה מסוכנת ועלולה לפגוע בחיי אדם או לפצוע את הסובבים.
לפיכך, תלמיד שיימצאו ברשותו נפצים מכל סוג שהוא, תוגש נגדו תלונה במשטרה, והוא יורחק לאלתר מן הלימודים עד לקיום מועצה פדגוגית בעניינו, בנוכחות מפקחת בית הספר.

נוהל מבחנים
א. נוהל מועד ב'
מועד ב' יתקיים בתום מחצית א' ובסוף השנה בלבד.
1. זכאים להיבחן במועדי ב' בשל מחלה:
        תלמיד אשר נעדר ממועד א' בשל מחלה ואשר המציא אישור לכך למורה המקצועי, מאושר ע"י מחנך הכיתה.
        מועדי ב' בשל מחלה יתקיימו במועדים אשר יפורסמו מראש ע"י הרכז הפדגוגי וחדר בחינות.
        באחריות המורה המקצועי לתאם את קיום המבחן עם המערכת ולהשגיח על מהלך המבחן.
        תלמיד אינו יכול להיבחן באותו יום בשני מבחנים שונים.

2. מועד ב' לשיפור הציון ולמתכונות:
היקף חומר הלימוד של המבחן לשיפור ציון יהיה על כל המחצית.
למבחן זכאי לגשת תלמיד המעוניין לשפר ציון והעונה על הקריטריונים הבאים:
1.      תלמיד אשר לא נעדר מעל 10% במחצית.
2.      תלמיד אשר לא נרשמו לו שלושה אירועי משמעת (הפרעה, איחורים וכו') בלימודי אותו מקצוע.
3.      אישור ורישום אצל המורה המקצועי.
4.      המורים יעבירו את רשימות התלמידים המאושרים לחדר בחינות.
5.      מזכירת חדר בחינות תעביר את רשימות הנבחנים לרכז הפדגוגי ולאחראית המערכת.
6.      שקלול המבחנים יעשה ע"י חישוב של 75% לציון המבחן הגבוה ו 25% לציון המבחן הנמוך.


ב. נוהל ערעור על מבחן
תלמיד המעוניין לערער על ציונו במבחן, יגיש את המבחן בצירוף נימוקיו בכתב למורה המקצועי. המורה יבדוק את המבחן שנית וייתן עליו ציון בתוספת הסברים והערות.
באם התלמיד יחליט לערער גם על הציון שנקבע בבדיקה החוזרת, יהיה עליו להגיש את המבחן למזכירת חדר הבחינות, אשר תצלם את המבחן ותמחק ממנו את כל הפרטים המזהים של התלמיד, וכן את הערות המורה המקצועי וציונו. מזכירת חדר הבחינות תגיש את המבחן המצולם (ללא פרטים מזהים וללא הערות וציון) לרכז המקצוע הרלוונטי, אשר יבדוק אותו וייתן עליו ציון.
באם הפער בין הציון שניתן ע"י רכז המקצוע לבין הציון שניתן ע"י המורה המקצועי
עולה על 10 נקודות, מעל הציון המקורי או מתחתיו, ערעור התלמיד יתקבל, הציון יקבע   על ידי רכז המקצוע והציון החדש ישוקלל בתעודה.


נוהל חופשת מתכונות ובגרויות
יום לפני בחינת מתכונת הינו יום חופשי לצרכי התכוננות, לתלמידים הנבחנים באותו מקצוע בלבד.
ביום זה יתקיימו הלימודים במתכונת מיוחדת על פי החלטת מערכת השעות.
התלמיד רשאי להגיע לשיעור המסוים באותו היום לסגירת פערים לימודיים ולא להיכנס לשיעור אחר אם זמנו יקר לו.
בחינת מתכונת – עם סיומה על התלמיד להמשיך ללמוד לפי המערכת הרגילה.
בחינת בגרות    –  יום לפני בגרות הינו יום פנוי ויתקיימו בו תגבורים לקראת
                             הבחינה.
יש לזכור!
       ההגעה לבחינה הינה בתלבושת ביה"ס ויש להצטייד בכרטיס נבחן.
       במהלך הבחינה יש להקפיד על שמירה על טוהר הבחינות.
       כל ניסיון העתקה יפסול את הבחינה ועלול לגרור פסילת כל תלמידי
      החדר הנבחן בשל חשד.

קריטריונים לקבלת תעודת הצטיינות
בכל שנה מוענקת תעודת הצטיינות בתחום הלימודי והחברתי בטקס בימת כבוד למצטיינים המתקיים בסוף שנת הלימודים.
בוגרי שכבה יב' מקבלים את תעודת ההצטיינות במעמד טקס הסיום.

להלן הקריטריונים לקבלת תעודת הצטיינות:
1. מצטיין שכבתי לימודי
        ממוצע הציונים הגבוה ביותר בשכבה.
        אין ציון פחות מ-80.
        הערכה בהתנהגות א' – טובה מאוד.
        השתתף בכל הפעילויות החברתיות כולל טיולים וסיורים לימודיים.
2. מצטיין כיתתי
לפי אותם קריטריונים מכל כיתה.
3. מצטיין במעורבות חברתית שכבתית            
        רצף עשייה התנדבותית בקהילה בהיקף של 60 שעות שנתיות בשכבות י'-יב',
      ובהיקף של 30 שעות שנתיות בשכבות ז'-ט'.
        הכשרה – השתתפות בתהליכי הכשרה והדרכה בהיקף של 30 שעות שנתיות.
        הערכת מקום ההשמה ומחנך הכיתה.
        החלטת קבלת התעודה תינתן ע"י הצוות החינוכי שכבתי. (תלמיד שמתנדב מעל השעות הנדרשות, תלמיד המתנדב ביותר ממקום אחד, תלמיד שמתנדב בפעילות ייחודית וכו')
4. מצטיין במעורבות חברתית כיתתית  
אותם קריטריונים עפ"י החלטת מחנך הכיתה.

תעודת הבגרות החברתית לשכבה יב'
תעודה חברתית לשכבות ז'-יא'
בית הספר הוא מקום שבו מתרחשת למידה, אשר הישגיה משתקפים בציון תעודת הבגרות ולצידה מתרחשת עשייה חברתית-ערכית שביטוי להפנמתה ע"י התלמיד, יינתן לבוגר יב' כיתות בתעודה ייחודית שאף היא תהיה ממלכתית-תעודת הבגרות החברתית.
זהו מסר גם למוסדות השכלה אקדמיים, לצבא, לשירות הלאומי ולעולם העבודה, לתת העדפה בתהליך המיון, לקבלת מועמדים בעלי תעודת בגרות חברתית.

הקריטריונים הנדרשים לקבלת תעודה חברתית ותעודת בגרות חברתית:
1.      רצף עשייה התנדבותית בקהילה בהיקף של 60 שעות שנתיות בשכבות י'-יב', ובהיקף של 30 שעות שנתיות בשכבות ז'-ט'.
2.      הכשרה- השתתפות בתהליכי הכשרה והדרכה בהיקף של 30 שעות שנתיות.
3.      עבודת תיעוד העשייה בדרכים שונות ויצירתיות.
4.      הערכת מקום ההשמה ומחנך הכיתה, בנוסף להערכה עצמית של התלמיד.

לתשומת לבכם,
תלמיד שלא ישתתף בפעילות התרומה לקהילה, יקבל הערה בתעודה הלימודית, ציונו בסעיף ההתנהגותי יפגע ותמנע ממנו האפשרות להיכלל בקבוצת התלמידים המצטיינים, גם אם הישגיו הלימודיים גבוהים.
אנו רואים משימה מרכזית להגיע למעמד שבו כל הבוגרים יהיו זכאים, לתעודת בגרות חברתית, לצד תעודת הבגרות הרגילה. כמו כן, נמשיך במסורת, הענקת תעודת הצטיינות חברתית, לתלמידים שיגלו יוזמה ייחודית מעבר לנדרש, במעורבותם בקהילה.


נוהל חינוך גופני
מטרת שיעורי החינוך הגופני היא לעודד את התלמידים והתלמידות לאהבת המקצוע ולהמשך הפעילות הגופנית במעגל החיים.
א. תלבושת אחידה:
בקיץ    -     חולצה בצבע אפור ושרוולים שחורים עם סמל ביה"ס, מכנסיים 
                   בצבע שחור או טייץ שחור לבנות. נעלי ספורט (לא נעלי הרים).
בחורף -      יש להופיע עם אימונית (חלק עליון סווצ'ר של מקיף ו') בכל צבע
                   ומתחת תלבושת ספורט.
       תלמיד אשר יופיע ללא תלבושת ספורט אין לגביו חובת שחרור מן השיעור,
       עליו להישאר עד תום השיעור יחד עם הכיתה, אחרת הדבר יחשב להיעדרות  
       בלתי מוצדקת.
ב. התלמידים ידעו מראש את התבחינים (הקריטריונים) על פיהם הם יוערכו.
ג. המורים יעריכו את התלמידים אך ורק על נושאים שהם לימדו אותם בבית
    הספר. תכנית ההוראה של המורה לחנ"ג תיגזר אך ורק מתוך תכנית הלימודים
    של משה"ח. ההערכה תהיה במספרים (הערכה כמותית).
ד. יינתן בונוס של עד 10% על פעילות גופנית נוספת, מעבר לשיעורי החנ"ג לפחות
    פעמיים בשבוע, כשעה בכל פעם או פעם בשבוע כשעתיים.
ה. ההערכה על ההתנהגות בשיעורי החנ"ג תינתן במסגרת ציון ההתנהגות של
     התלמיד ולא כחלק מהציון בחנ"ג.
ו. המורה לחנ"ג ינהל רישום של הנוכחות וההישגים של כל תלמידי הכיתה ביומן
    המורה לחנ"ג.
ז. המורה לחנ"ג ידווח על תפקוד התלמיד ובעיית היעדרות למחנך ולהורי התלמיד
     עם העתק לתיק האישי.
ח.    תלמידי הנבחרות של בתי הספר והספורטאים המצטיינים חייבים אף הם להשתתף בשיעורי החנ"ג.
ט.    שיעורי החנ"ג יילמדו עד סוף שנת הלימודים, גם בכיתה יב'.
י.  במקרים שבהם התלמיד שוחרר מכל פעילות גופנית ואינו זכאי לציון יש לציין זאת בתעודה.
מבחני כושר גופני
המבחנים ייקבעו על ידי צוות המורים לחינוך גופני בבית הספר בכפיפות לתכנית הלימודים של משרד החינוך ובהתאם לנלמד במהלך השנה.

שחרור משיעורי חינוך גופני
       ככלל יכבד המורה לחנ"ג פנייה בע"פ או בכתב של התלמיד להשתחרר משיעורי חנ"ג.
        שחרור ליותר משיעור אחד יחייב הצגת אישור בכתב מרופא המשפחה, רופא מומחה או מהצוות הרפואי של בית הספר.
        אישור מרופא פרטי יחויב באישור הרשויות הרפואיות של בית הספר.
        אי השתתפות ביותר מ-50% משיעורי החנ"ג ללא אישורים מתאימים מרופא, תמנע קבלת ציון בחנ"ג.

פטור משעורי חינוך גופני
        אם קיבל התלמיד פטור משיעורי החינוך הגופני יש לציין זאת בתעודה.
        פטור יינתן אך ורק מראש (אין לקבל אישור, גם לא של רופא, לפטור בדיעבד מפעילות גופנית).
        תלמידים הפטורים משיעורים מעשיים בחנ"ג יחויבו בעבודה בכתב (ראה הנחיות לכתיבת עבודות גמר בחנ"ג באתר החנ"ג). במקרה כזה יירשם ציון העבודה בתוספת הערה – "עבודה עקב פטור משיעורי חנ"ג".
השלמת ציון / תיקון ציון בחינוך גופני לבוגר בית הספר
        בוגר המבקש להשלים או לתקן את ציונו בחנ"ג יפנה בכתב להנהלת ביה"ס וההנהלה תיידע אותו בכתב על מועד הבחינה ותוכנה.
     בוגר שסיים את לימודיו וצריך לתקן ציון שלילי שניתן לו בכיתה יב' יחויב בהשתתפות ב-10 שעורי חנ"ג להעלאת כושרו הגופני, כדי לבצע מבחן בכושר גופני, ובעבודה בכתב.
        כדי להיבחן במבחן מעשי על הבוגר להביא אישור מרופא על מצב בריאותו התקין.
        מועד בחינת הגמר בכושר גופני למשלימים יהיה בסוף שנת הלימודים, במועד הבחינות של תלמידי בית הספר.
עבודה בכתב לשם קבלת ציון בחנ"ג-(לתלמידים הפטורים משעורים מעשיים ולבוגרים)
        על המורה לחנ"ג להציע לתלמיד נושאים לבחירה (אפשר לאשר נושאים שהתלמיד יציע).
         המורה ינחה את התלמיד בכתיבת העבודה בהתאם להנחיות בחוברת עזר בנושא עבודת גמר בחנ"ג המופיעה באתר החנ"ג, www.education.gov.il/pe
היקף העבודה יהיה בהתאם להנחיות בחוברת.

מחוון למתן ציון בחנ"ג לתלמידים כיתות ז'-יב'
הקריטריון
פירוט הקריטריון
השתתפות פעילה בשיעורים
– 60% מהציון.
- השתתפות פעילה בשיעור ויחס חיובי למקצוע 
  עד 40% מהציון.
- התנהגות חברתית במהלך שיעורי החנ"ג- שיתוף
  פעולה בעבודת צוות, התמודדות עם קשיים
  אובייקטיביים, מתן עזרה לתלמידים אחרים,
  מתן כבוד לתלמידים ולמורה וכד' – עד 20%
  מהציון. 
הישגים במקצועות אישיים וקבוצתיים – 20% מהציון.
- ענף אישי
        ביצוע נכון של מיומנויות מוטוריות (הערכה איכותית) – עד 5% מהציון.
        מדידת הישגים (הערכה כמותית) – שיפור עצמי, שיפור יחסי מהשנה שעברה או מהשליש הקודם – עד 5% מהציון.
- ענף קבוצתי
        ביצוע נכון של מיומנויות מוטוריות (הערכה איכותית) – עד 5% מהציון.
        השתלבות במשחק ו/או בפעילות קבוצתית עד 5% מהציון.
כושר גופני – 10% מהציון
שיפור במרכיבי הכושר הגופני (מדידה כמותית).
ידע והבנה – 10% מהציון
ידיעה והבנה של מושגים, תהליכים וחוקים בחינוך הגופני בספורט ובבריאות (בחינה עיונית או עבודה בכתב).
בונוס על פעילות גופנית נוספת – 10% מהציון.
ייצוג של בית הספר בנבחרות, תרומה לתרבות הספורטיבית של ביתה ספר (כגון: השתתפות בארגון פעילות ספורט, כתב צעיר, שופט צעיר וכד').
עיסוק בפעילויות ספורט מעבר לשיעורי החינוך הגופני (לפחות פעמיים בשבוע, כשעה בכל פעם, או פעם בשבוע כשעתיים).
מחוון למתן ציון בחנ"ג בתעודת הבגרות (ציון פנימי, שתי יחידות לימוד)
הציון במקצוע החינוך הגופני בתעודת הבגרות יהיה מורכב בהתאם לפירוט בטבלה:
הנושא
האחוזים
הערות

ציון יב'
70%
הציון יהיה ממוצע של הסמסטרים/השלישים.

ציון יא'
30%
הציון השנתי

פירוט על פעילות גופנית נוספת
עד 10%
         התלמיד תורם לתרבות הספורטיבית של ביה"ס ( השתתפות בארגון פעילויות ספורט, כתב צעיר, שופט צעיר וכד').

        התלמיד עוסק בפעילויות ספורט מעבר לשיעורי חנ"ג לפחות פעמיים בשבוע, כשעה בכל פעם או פעם בשבוע כשעתיים).


נוהל יציאה לפעילות חוץ בית ספריתא.    כל יציאה מחוץ לכותלי ביה"ס הינה באחריות רכז השכבה.

ב.     בבוקר היציאה תתפרסם בלוח מודעות של השכבה הודעה על הכיתות היוצאות ושיבוץ האוטובוסים, עפ"י רשימות שהכין רכז השכבה.

ג.       על התלמידים לחכות למורה המלווה בחדר הלימוד עפ"י הודעת המערכת. בחדר זה יאוחסנו התיקים.

ד.     על מרכז השכבה למנות  אחראי לכל אוטובוס ולוודא שבכל אוטובוס משובצים שני מלווים.

ה.    על המורים המלווים לוודא כי ברשותם רשימת התלמידים באוטובוס וליידע את התלמידים כי עליהם לשוב לביה"ס בתום הפעילות באותה המתכונת.

ו.       אחד מהמורים המלווים יושב בחלק הקדמי של האוטובוס, והאחר בחלק האחורי, וזאת על מנת למנוע ונדליזם ולשים לב שהילדים ישובים וחוגרים חגורות בטיחות.

ז.      מרכז השכבה אחראי על עליית התלמידים לאוטובוס וזו נעשית רק באישורו ובהתאם להוראותיו.

ח.    מרכז השכבה יוצא באוטובוס האחרון, לאחר שווידא שכל שכבתו יצאה לפעילות.

ט.    בירידה מהאוטובוס אחד המלווים יערוך סריקה באוטובוס.

י.       בתום הפעילות החזרה הינה לפי אותם כללים, כולל בדיקת שמות.

נוהל הצהרת בריאות

(בהתאם לחוזר מנכ"ל)1. על החותם להצהיר על מצב הבריאות של ילדו לפני תחילת כל שנת לימודים.2. העברת טופס הצהרת הבריאות תעשה לא יאוחר משבועיים מפתיחת שנה"ל.3. מוטלת על ההורים חובת יידוע המוסד החינוכי על כל שינוי שחל בבריאות

    הילד.4. טופס הצהרת הבריאות יתויק בתיקו האישי של התלמיד וכן אצל אחות ביה"ס

     כדי שהמידע יהיה זמין לכשיידרש.5. הנחיות צוות הבריאות תועברנה בכתב למנהלת בית הספר, לרכז השכבה, מחנך

    הכיתה, למורים לחנ"ג ולגורמים רלוונטיים נוספים על-פי שיקול דעת מנהל.6. השתתפות תלמידים בשעורי חנ"ג ובפעילות חוץ כיתתית ובית ספרית הכרוכה

    במאמץ אסורה לחלוטין עד לקבלתו של טופס הצהרת בריאות מההורים.נוהל ספריית בית הספר

       תלמידי בית הספר יפקידו בתחילת שנת הלימודים שיק ביטחון ע"ס 100 ₪,

      אשר יוחזר בתום השנה.

       השאלת ספרים, שהייה בספרייה ושירותי מחשב יעשו אך ורק ע"י הפקדת כרטיס תלמיד בידי הספרניות.

       אי החזרת ספר במועד יגרור תשלום קנס כספי.

       על התלמיד להשאיר את התיק על המדפים שבכניסה לספרייה.

     אין להיכנס עם אוכל ושתייה לספרייה.

       על התלמיד לשמור על השקט וכללי הנימוס הנאותים.

תוכניות לטיפוח ערכי סובלנות ומעורבות חברתית ולהגברת תחושת השייכות לביה"סתוכניות המדגישות ערכים כמו יושר, נאמנות, כבוד, אחריות, הגינות, אכפתיות ואזרחות.

     

חינוך ערכי, מעורבות חברתית ותרומה לקהילה"כדי לממש את עצמו חייב אדם להיות לבדו, אך בעת ובעונה

אחת להיות עמית בקהילה" (הרב סולובייצ'יק)דוח קרמניצר "להיות אזרחים" מדגיש שאזרחות פעילה מחזקת את האחריות לנעשה בקהילה ובמדינה וכך יחוש התלמיד סולידריות ואמפתיה כלפי האחרים.מחקרים הוכיחו כי למעורבות חברתית יתרונות רבים:

        חיזוק החוסן הנפשי ותרומה לצמצום התנהגויות מסכנות, הגברת שאיפות להשכלה גבוהה, שיפור בהישגים והעלאת הדימוי העצמי והמוטיבציה.

        הגברת תחושת העצמאות והשליטה והעלאת הביטחון העצמי והיכולת לקחת חלק משמעותי בקבלת החלטות.

        השפעה על התנדבות בעתיד ועל יחסם של בני נוער לחברה ולקהילה גם בבגרותם.

        גילוי אחריות רבה יותר של בני הנוער ויכולתם לרכז ידע רב יותר בנוגע לעצמם ובנוגע לאחרים ולטפח כישורים חדשים.

מטרת התוכנית הבית ספרית :ברמת הפרט:

להכין את התלמידים לקראת השתלבותם בחברה הדמוקרטית כאזרחים מעורבים ופעילים, התורמים לשיפור איכות החיים בקהילה ובמדינה וכן לטפח בוגר בעל מודעות ואחריות אזרחית, המביא לידי ביטוי בהתנהגותו היומיומית, נתינה ומעורבות אזרחית וחברתית.ברמת בית הספר:

לטפח אקלים בית ספרי שקיימת בו אווירה המעודדת אחריות של הפרט לחברה ושל החברה לפרט וכן חיזוק תרבות ארגונית בית ספרית שמשתפת את הצוות החינוכי של בית הספר, הורים, תלמידים וקהילה.התוכנית מתמקדת בשני היבטים: תרומה לקהילה ומעורבות הורים ותקיף את כל שכבות ביה"ס. בתוכנית יושם דגש על התלמיד שעומד במרכז התהליך החינוכי והמחנך כדמות מרכזית בלווי התהליך החינוכי ובנוסף דגש על העיקרון המנחה שבו השכבות הצעירות יתמקדו בנושאים הקרובים למעגל חייהם, והבוגרים יעסקו בנושאים במעגלים רחוקים יותר (מהמעגל החברתי של הכיתה השכבה וביה"ס למעגל הקהילתי ולבסוף  למעגל האזרחי לפעילות הקשורה למוסדות השלטון)."... ויש הנותנים את כל המעט אשר להם וטנאם מלא תמיד..."

(חליל גו'בראן)תוכנית ערכית יעוצית - שכבה ז'תלמידי השכבה יעסקו בנושאים הבית ספריים השוטפים כיצירת אקלים של הידברות, הכשרת התלמיד להיות אזרח מעורב בחברה יהודית דמוקרטית פלורליסטית בישראל, הנחשפת לתרבות היהודית הישראלית, מניעת אלימות, אקטואליה ותרבות השיחה והדיון.מלבד זאת תתמקד השכבה בשנה זו בנושאים הבאים:תוכנית בני  מצווה

תוכנית בני מצווה תעסוק השנה בשלושה מעגלים: המעגל האישי, המעגל המשפחתי והמעגל החברתי. במהלך השנה נעסוק בזהות האישית של הילד ובקשרים שלו עם הוריו וחבריו, כשהלימוד ייסוב סביב ארון הספרים היהודי.הלמידה תעשה בשלושה מישורים:1.          במישור הקוגניטיבי התלמידים יעסקו במושגים ובמקורות יהודיים בנושא בני ובנות מצווה, ילמדו לבחון את מעורבותם החברתית ואת יכולתם להכיל מסרים העוברים מדור לדור וכן יבחנו את מחויבותם כחולייה מקשרת בין דור ההורים לדור הילדים הבאים אחריהם.

2.          במישור האמוציונאלי יחשפו התלמידים לצדדים הרגשיים המתפתחים במהלך תהליך ההתבגרות.

3.          במישור המעשי  חוויתי יצירתי נעסוק בחקר של מצווה אחת, אותה יבחר הילד -מצווה הקשורה לעשייה שבין אדם לחברו ומטרתה "נתינה" לקהילה או למשפחה. במישור זה נעסוק ביצירות ובסמלים תוך חיבור לעולם הסמלים היהודיים המתקשרים לגיל המצוות. התלמידים יעסקו בכתיבת עבודת שורשים ובבחינת עץ המשפחה. בלמידה זו נעודד התבוננות ובחינת הפן האישי, הבגרות הנפשית והפיזיולוגית והחיבור שבין הילד לעולמו האישי והמשפחתי.במסגרת התוכנית נעודד פיתוח מיומנות חברתית, מיומנות חקר ומיומנות רגשית.

התוכנית תכלול שני ערבי שיא של פעילות משותפת עם ההורים "לכל איש יש שם" וערב שיא מסכם.מורשת

שני מושגי מפתח יובילו השנה את תוכנית מורשת: המושג-זמן, המושג אדם והחיבור ביניהם. תחת המושג זמן נעסוק במעגל השנה, בחגים ובחיבור שבין התלמיד היהודי למעגל הזמן.

המושג אדם – יוביל את הלמידה סביב הקשר והחיבור שבין האדם לעצמו ולעולמו.

נלמד על מושגים ומונחים המתקשרים לשנת המצווה, נבחן את פרשיות השבוע שבתורה ונלמד על ה"פרשה שלי" כשכל תלמיד יעסוק בפרשתו שלו. נלמד על הסמלים היהודיים כדוגמת טלית, ציצית, תפילין וכו'.נבחן את ריטואל המצוות הקשורות לגיל המצוות ונעסוק בסיפורו של חפץ או סיפורו של סמל מסמלי היהדות ונלמד מה מעמדו של הסמל בחיי העם היהודי. במהלך השנה התלמידים ישתתפו בסדנא בנושא "התמודדות עם מאורעות השואה".

כישורי חיים

המעבר של התלמיד מבית הספר היסודי כרוך בשינויים אחדים המתרחשים בן זמנית: זהו מעבר מילדות להתבגרות, מלימודים במסגרת קטנה יחסית למערכת גדולה יותר בדרך כלל, למבנה לימודי שונה ופחות מוכר, המכוון יותר להישגים פורמאליים ומפגש עם מורים מקצועיים רבים שלדרישותיהם אמור התלמיד להסתגל.ההתמקמות הלימודית והחברתית במערכת החדשה בצירוף שינויים פנימיים

החלים בתלמיד במהלך הלימודים בחטיבה מזמנים עיסוק והשקעה רבים במיצוב חברתי/לימודי ובהשוואה מתמדת לבני גילו.במסגרת התוכנית יינתנו תכנים המאפשרים מעבר מוצלח למסגרת החינוך החדשה העל-יסודית והתמודדות עם קשיי שליטה במיומנויות למידה שנדרשות לחינוך גבוה יותר ולעבודה, הישגים בלימודים, מעורבות בפעולות שמחוץ למערכת, יצירת חברויות קרובות עם בני המין ובני המין האחר, ולבסוף יצירה של זהות עצמית מגובשת תוך חתירה למידת עצמאות גוברת.תרומה לקהילה

במסגרת תוכנית בני המצווה  בה ילמדו התלמידים על "המצווה שלי" יבחר כל תלמיד מצווה הקשורה לעשייה שבין אדם לחברו ומטרתה "נתינה" לקהילה או למשפחה ויפעל ברוח המצווה לאורך שנת הלימודים.

בשעורי החינוך יציגו התלמידים את המשימה שהציבו לעצמם ואת תהליך התרומה.תרומה שכבתית לקהילה תתקיים בשבוע פורים בבית החולים "סורוקה" בביקור במחלקות השונות, בבתי ספר לחינוך מיוחד, בגני ילדים, בבתי אבות וכו'.

תוכנית ערכית יעוצית שכבה ח'התוכנית לשכבה ח' מתרכזת במתרחש בחייו של התלמיד בתקופת גיל ההתבגרות, ביחסיו עם סביבתו הקרובה בביה"ס ובמעגלים חברתיים קהילתיים רחבים יותר. ככל שתלמידי ביה"ס יהיו מעורבים יותר בחיי הקהילה וביה"ס, יהיו שותפים בתכנון פעילויות, בקבלת החלטות ובאחריות לביצוען, כן תגבר אחריותם לגבי חובותיהם כתלמידים וכאזרחים צעירים.בנוסף יעסקו התלמידים בנושאים הקשורים לשלב ההתפתחותי בו הם נמצאים: יצירת אקלים של הידברות, זיהוי צרכים והתמודדות במצבי קונפליקט ותרבות השיחה והדיון.השנה  תתמקד השכבה במספר נושאים ייחודיים:מידות וערכים סביב מעגל השנהמטרת התוכנית היא לטפח את האקלים החברתי בכיתה בפרט ובביה"ס בכלל, תוך שימת דגש על תקשורת פורייה בקהילת ביה"ס.בשיעורי החינוך ייחשפו התלמידים לאפשרות להפוך את לוח השנה העברי למקור של ערכים ולרשת מושגים סביבם ניתן לעצב זהות יהודית-ישראלית משמעותית אשר אינה תלויה בהלכה או במסורת בלבד.מטרות נוספות ששמה לה התוכנית הן: הקניית מידות וערכים לאורם של חז"ל, מתן כלים לדיאלוג משמעותי, פיתוח רגישות חברתית והבאת התלמיד למודעות שקשרי החברות דורשים השקעה הדדית.במהלך השנה יערך ערב "יהלום" בנושא "מידות וערכים", בשיתוף ההורים.

לקראת ההתבגרותא.     "חברות" - התוכנית מיועדת לעזור למתבגרים לפתח רגישות לאחר, לרכוש

                         כישורים חברתיים, לזהות צרכים ולהתמודד במצבי קונפליקט.

·              מהו  חבר?

·              ציפיות מחברות.

·              קונפליקטים בחברות.

·              הידברות ויישוב סכסוכים.ב.       "חוסן נפשי" – חלק מתוכנית אורך שמטרתה לחזק את הדימוי העצמי ואת

                                 כישורי ההתמודדות עם התנהגויות סיכוניות.

·      הקשר בין דימוי גוף וחברה.

·      חשיבות תזונה נכונה לגדילה ולצמיחה תקינה.

·      לחץ קבוצתי-לדעת לומר לא!ג.        מניעת התמכרות לאלכוהול ולעישון  - לנוכח הירידה בגיל הנערים והנערות

       החשופים לשימוש באלכוהול ובעישון, חשוב להתחיל את תוכניות המניעה בגיל

       צעיר. במסגרת התוכנית נעורר מודעות אישית של התלמיד לסכנות הטמונות

       בשתיית אלכוהול ובעישון, על ידי הקניית מידע רלוונטי כבסיס לגיבוש עמדות

       וקבלת החלטות, באמצעות רכישת כישורים להתמודדות עם דילמות, טיפוח

      יכולות וכישורים מקדמי בריאות ורכישת כלים לאסרטיביות ועמידה בלחץ

      קבוצתי והתמודדות עם הפיתוי.ד.     למידה – המטרה המרכזית בנושא זה היא להגביר את תחושת המסוגלות

                     והשליטה בתהליכי הלמידה של התלמיד.

·               למידה מהי?

·               מודעות למרכיבי הלמידה ולסגנון למידה.

·               שליטה בלמידה.

·               הצלחה וכשלון וייחוס סיבתיות לכישלון.

·               תכנון זמן לשם מה?

·               תכנון יומי, שבועי וחודשי.

תרומה לקהילההתרומה לקהילה בשכבה ח' תהיה כיתתית ובסוף יום הלימודים כשכל כיתה תתרום במוקד אחר בארגונים כמו "מנוף","לתת", החברה להגנת הטבע, איכות הסביבה,"אימוץ נופל" באמצעות יד לבנים, אימוץ גן ועוד.

כמו כן תתמקד השכבה  בחונכות  בבתי הספר המזינים.

בנוסף תמשיך השכבה בהפעלות בתי ספר מזינים, בתי ספר מיוחדים ואחרים, לקראת החגים.

תוכנית ערכית יעוצית שכבה ט'התוכנית לשכבה ט' תתמקד בשנה זו בנושאים העוסקים בתהליך קבלת החלטות בתחום הלימודי, החברתי, הלאומי והאישי.

גיל זה מתאפיין בלבטים רבים ולפיכך נעסוק בהקניית כלים ומיומנויות על מנת  לסייע בתהליך הבחירה.ההתמקדות תהא בנושא  כישורי חיים ונתייחס למספר אלמנטים:מניעת התמכרות לסמים, לאלכוהול ולחומרים נדיפיםבמסגרת תוכנית זו נעורר מודעות אישית של התלמיד לסכנות הטמונות בשימוש בסמים ובשתיית אלכוהול וזאת על ידי הקניית מידע רלוונטי כבסיס לגיבוש עמדות וקבלת החלטות, רכישת כישורים להתמודדות עם דילמות ורכישת כלים לאסרטיביות ועמידה בלחץ קבוצתי בדגש על התמודדות מול פיתויים.

במסגרת התוכנית בנוסף על שיעורי החינוך ישתתפו התלמידים ביום שיא בו ישמעו הרצאה מפי שאול מדני, יפגשו עם נגמל נקי ונערה מבית טוב שהייתה על סף התמכרות וכן ישתתפו באימפרוביזציה בנושא.חינוך לחיי המשפחההשנה נתמקד בנושא חברות ואהבה. המטרה הכללית היא להתמודד עם תפיסת תפקודים מיניים וזהות מינית על בסיס הבנה, פתיחות, כבוד הדדי ואחריות ולזהות קשר טוב לעומת קשר הרסני.

חשוב לסייע למתבגרים לפתור בעצמם, תוך הסתייעות הדדית, את הבעיות שבהן הם מתלבטים ולהתמודד עם משימותיהם האישיות והחברתיות תוך מניעת תחושות מיותרות של תסכול וכישלון.תהליך ההכוון לקראת חט"עבמסגרת המעבר מחטיבת הביניים לחטיבה העליונה יעסקו התלמידים בדילמות הקשורות בקבלת החלטות לימודיות חברתיות ובדרכי ההתמודדות עמן.

תהליך קבלת ההחלטות קשור לעיתים במתח שבין ערכים ועדיפויות מתחרות. המודעות לבחירה היא מרכיב חשוב בתהליך רפלקטיבי זה, בו מעצב הפרט את הכרעותיו לגבי בחירת מסלול לימודים העונה לצרכיו ואף שוקל את המסגרת הלימודית שבה יוכל לתת ביטוי לכישוריו וליכולתו.תרומה לקהילהשכבה ט', תקבל הכשרה של בית ספר למנהיגות, והמעוניינים והמתאימים, יופנו לקורסי הדרכה, בנושא מנהיגות ויוכשרו בתחומים שונים בספורט ובאומנות.

כמו כן יפעלו התלמידים במסגרות השונות, שיוצעו על ידי בית הספר, "כגשר חי", "פרס הנוער", "גם אני יכול" ועוד.

עיקר התרומה לקהילה בשכבה ט' יעשה בפרויקט נבחר ע"י כל כיתה, בנושא איכות הסביבה או בי"ס מוביל בריאות.

בנוסף תצא השכבה לימים מרוכזים של פעילות התנדבותית.תוכנית ערכית יעוצית שכבה י'בית הספר רואה חשיבות רבה בהכוונת התלמידים למעורבות ותרומה לחברה ולקהילה.כיתה י' היא הראשונה בחטיבה העליונה והמעבר אליה כרוך בקשיים ולבטים רבים.

הפעילות החברתית בשנה זו תכוון להקלת הקליטה בחטיבה העליונה ולהרחבת מעורבותם של התלמידים בקהילת בית הספר ומחוצה לו.להלן הנושאים המרכזיים:להיות אזרחתלמידי השכבה עתידים בשנה זו לקבל את תעודת הזהות, צעד לקראת היותם אזרחי מדינת ישראל. במסגרת התכנית יקבלו עליהם התלמידים את עול חובות האזרח וזכויותיו. שיעורי החינוך יעסקו בגיבוש דמות הבוגר בחברה דמוקרטית, פלורליסטית וליברלית, ובחיזוק תחושת השייכות והמחויבות של האזרחים הצעירים למדינתם ולחוקיה. שיאו של התהליך יהיה בסיור בירושלים והכרות עם מוסדות השלטון וכן בסדנאות "בעקבות הדמוקרטיה הישראלית", תוך סיור בשכונות בבאר שבע. הפעילות תיחתם בטכס קבלת תעודות זהות .מניעת שימוש בסמים ובחומרים מסוכניםבמסגרת התכנית נביא לידיעת התלמידים את הסכנות הטמונות בשימוש בסמים ובשתיית אלכוהול.

נלמד מידע רלוונטי שישמש את התלמידים בגיבוש עמדות וקבלת החלטות, נקנה

כישורים להתמודדות עם דילמות, נטפח יכולות, עמדות וכישורים מקדמי בריאות וכן כלים  לאסרטיביות, לעמידה בפני לחץ קבוצתי ולהתמודדות עם פיתויים.

התכנית תשתף הורים, מורים ותלמידים.

תוכנית המניעה "משמעות" תועבר ע"י המחנכים בליווי יועצת השכבה.

בפעילות תיטול חלק ניידת "אלטרנתיב"  למניעת שימוש בסמים.מחויבות אישית ותרומה לקהילה"תעודת הנוער היא להרבות אור, לעשות קצת יותר ממה שהמדינה מחייבת אותו,

והעשייה שיש בה ממש היא העשייה החיובית." (דוד בן גוריון)בשכבה י' מופעלת תוכנית המחויבות האישית המושתתת על תהליך חינוכי המשלב בין המערכת הבית ספרית המטפחת את ערכי הנתינה והעזרה לזולת, והמערכת הקהילתית הוולונטרית, המזמנת לתלמידים את האפשרות להתנסות הלכה למעשה במתן שירות לזולת, להיחשף לבעיות החברתיות המעסיקות את החברה הישראלית ולהיווכח בכוחם וביכולתם לסייע לזולת. הפעילות נועדה להדריך את התלמיד לקבל החלטות ערכיות בתחום חובותיו האישיים והלאומיים ולשפר את התקשורת

הבינאישית של התלמיד עם זולתו ולחזק את הרגשת השייכות של התלמיד לקהילה ולבית הספר.בתוכנית זו פועלים תלמידי השכבה לפחות 60 שעות שנתיות במוסדות ובארגונים וולונטריים שונים בקהילה.במסגרת שיעורי החינוך ירכשו התלמידים ידע על הקהילה ועל עצמם ויתנסו בתרומה לקהילה בתחומים שונים בעבודה פרטנית עם בני גילים שונים מהגיל הרך ועד הזקנה, בעבודה עם קבוצות ילדים, בני נוער ומבוגרים ובעבודה עם ארגונים המסייעים לשיפור איכות החיים בקהילה.פעילות ייחודית לשכבה בתרומה לקהילה, תהיה חונכות ותגבור שכבה ז' בשיעורי המתמטיקה או תלמידי היסודי, בשעות הבוקר, במערכת הלימודים הסדירהבמסגרת התכנית יערכו ימי מוקד, ימים להכרה של מקומות ההתנדבות, וכן ישתתפו התלמידים במפגש עם מיכה ביטון משדרות.ההשתתפות בפרויקט מחויבות אישית הינה חובה ומהווה תנאי לקבלת תעודת בגרות. במקביל לתעודת הבגרות, תינתן לתלמידים שבמשך שלוש שנות לימודיהם בחטיבה העליונה יתמידו בפעילות חברתית והתנדבותית במסגרות שונות בקהילה, תעודת בגרות חבר
 
 
 
נוהלי בית הספר
086435139  בית הספר התיכון השש שנתי מקיף ו' ע"ש קוהל   |   רחוב בית אל שכונה ט'  ת.ד. 3054 באר שבע   |   טלפון: 086420410  פקס

free web hit counter
free invisible web counter
כולנו מחכים לגלעד שליט
נהלי בית הספר
הרציונל הפדגוגי  |  | הורדת תוכנת משו"ב  |   לוח הטרמינל |   אלבום הוידאו   |   אלבום התמונות|      מועצת תלמידים       חזור לדף הבית
הרציונל הפדגוגי  |  | הורדת תוכנת משו"ב  |   לוח הטרמינל |   אלבום הוידאו   |   אלבום התמונות|      מועצת תלמידים       חזור לדף הבית
Copyright © 2010 by "מקיף ו' ע"ש קוהל באר שבע"  ·  All Rights reserved to Goel Drory  ·
meitalvav@walla.coml  דואר למזכירת המנהלת:
goeldrory@gmail.comדואר למנהל האתר:   mattym@walla.com דואר למנהלת בית הספר